Mindmotion

 
We worden als partner ingezet op veel gebieden. Mindmotion biedt u maatwerk. U kunt bij ons terecht voor onder andere communicatie-, commerciële-, management- en  branche-trainingen of workshops, coaching en advies.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Coaching individueel & groepen

carnavalsmakers

The mind is like a parachute, it only functions when its open

Het Latijnse woord 'persona' betekent masker. Het woord 'persoon' is hiervan afgeleid en betreft de totale bepaling van het zelf ten aanzien van de ander. De essentie van de persoonlijkheid dient  als bepaling voor het begrip 'identiteit'.

Uw Mindmotion coach brengt samen met u in kaart waar het echte probleem zit en wat er nodig is om veranderingen te laten slagen. Met respect, invoelingsvermogen en de nodige directheid helpt uw coach u de juiste koers te vinden.

Of het nu gaat om persoonlijke coaching, team coaching of organisatiecoaching, de Mindmotion experts staan voor u klaar.

Lees meer...

Training & Mindmotion opleiding

bakkerbrommer

Everything you can imagine is real


In andere landen waar alle techniek en vernuft nog geen onderdeel is van de dagelijkse routine blijken mensen toch innovatief en creatief te zijn. Ze zoeken naar oplossingen om hun doel te bereiken.

De trainingen van Mindmotion prikkelen de deelnemers om andere perspectieven te zien, de zaken anders te benaderen.

Of het nu gaat om verkoop, effectieve communicatie of leidinggeven; elke training brengt nieuwe inzichten en concreet haalbare doelen op gang.

Lees meer...

Psychologie & Transitiemanagement

winkelwagen

" Our only security is our ability to change"                                                                                                                                                                                     

Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers.

Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Lees meer...

Mindmotion

TIME MANAGEMENT

Must (Doel(en))

Het effectief leren omgaan met tijd, taken en te behalen doelen

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Tijdbeleving

 • Inzicht in tijdsbesteding

 • Keuzes leren maken

 • Tijdmanagement op basis van S. Covey

 • Wet van Pareto; 80-20 regel prioriteiten stellen:

 • Balans tussen korte en lange termijn activiteiten

 • Omgaan met werkdruk

 • Delegeren en loslaten

 • Het stellen van doelen

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht verkregen in zijn eigen tijdsbesteding en is in staat om zijn tijd en taken te analyseren en in te vullen op effectieve wijze waardoor gestelde doelen gerealiseerd worden.

 

OMGAAN MET CONFLICTEN

 Must (Doel(en))

Het hanteren van conflicten die in elke situatie op een professionele en constructieve wijze.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Conflicten herkennen en voorkomen

 • 5 stijlen van conflicthantering

 • Het voeren van een conflictgesprek

 • Non verbale communicatie

 • Conflicten ombuigen naar een positieve situatie

 • Bemiddelingsvaardigheden

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer herkent een conflict en is communicatief vaardig om een conflictgesprek te voeren toe werkend naar een oplossing voor alle partijen.

 

OMGAAN MET AGRESSIE

Must (Doel(en))

Het weten om te gaan met mensen die agressief gedrag vertonen zodat de veiligheid gewaarborgd is.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Wat is agressie?

 • Herkennen verschillende vormen van agressie

 • Hoe te reageren op agressie

 • Communiceren in agressieve situaties.

 • Strategieën in stressreductie bij agressieve situaties

 • Planmatig optreden in agressieve situaties

 • live”cases”

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht gekregen in de oorzaken van agressief gedrag en heeft inzicht in eigen invloed van zijn/haar gedrag. De deelnemer heeft handvatten om met agressief gedrag om te gaan.

 

SELECTIE GESPREKKEN

Must (Doel(en))

Het voeren van professionele en effectieve selectiegesprekken.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Voorbereiding; profielanalyse

 • Het analyseren van binnenkomende sollicitaties

 • Rol van selecteur

 • Sollicitatie rondes; structuur van een sollicitatiegesprek

 • Interviewtechnieken

 • Het voorkomen van “klonen”

 • Valkuilen

 • Afronding van aanname

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft een stevige basis gelegd om doelgericht en effectief te selecteren zodat de instroom past bij het uitgezette aannamebeleid.

 

ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDINGS GESPREKKEN

Must (Doel(en))

Het verwerven van kennis en inzicht in ziekteverzuim en in dit kader vaardig is gesprekken te voeren.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Het ziekteverzuim beleid

 • Inzicht en kennis over de regels van ziekteverzuim

 • Het voorkomen van verzuim

 • De opbouw van een verzuim gesprek

 • Het voeren van een telefonische verzuimintake

 • Het opvolgingsgesprek tijdens verzuim

 • Het frequent verzuimgesprek

 • Het opvolgen van afspraken

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer kent de regels m.b.t. tot ziekte verzuim en is in staat ziekteverzuimbegeleiding gesprek te voeren met het oog op preventie of hervatting van werkzaamheden.

 

PERSOONLIJKHEIDSTYPEN Personality Compass

Must (Doel(en))

Personality Compass is een concept om persoonlijkheidstypes te kunnen herkennen en op basis van deze persoonlijkheidstypes nader te bepalen welke kwaliteiten, talenten, eigenschappen en verbetergebieden er bij een bepaald persoonlijkheidstype horen.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Inzicht in het model Personality Compass

 • Persoonlijke voorkeuren in denken en doen

 • Persoonlijke waarden voor de korte en lange termijndoelstellingen

 • Persoonlijke motivatiefactoren en hoe deze tot uiting komen

 • Manieren van informatieopname en verwerking

 • Analyse en test van eigen persoonlijkheidstype

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De bewustwording van het persoonlijkheidstype geeft de deelnemer een gestructureerd en duidelijk inzicht in welke sterktes en zwaktes kenmerkend zijn en op welke manier hiermee omgegaan kan worden.

 

MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT

Must (Doel(en))

Het (door) ontwikkelen van managers op het gebied van management en leiderschap.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Commercieel gedrag en vaardigheden

 • Telefonische acquisitie

 • Strategie bedrijven

 • Account management

 • Onderhandelen

 • Financiële specialisatie

 • Visie en marktwikkeling

 • Budget vertaling

 • Leidinggeven; de verschillende stijlen

 • Professioneel leidinggeven

 • Succesvol coachen

 • Het voeren van verschillende soorten gesprekken

 • Planmatig werken (zelfmanagement)

 • Eindscriptie en toetsing

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De manager heeft gedurende de modules zich ontwikkeld tot een manager die de rollen, taken en verantwoordelijkheden effectief en professioneel weet toe te passen en in staat is resultaatverbeteringen aan te brengen. Dit proces bestrijkt 1,5 jaar.

 

LEIDINGGEVEN

Must (Doel(en))

De kernkwaliteiten transformeren naar inspirerend en motiverend leiderschap; een breed scala aan leiderschap stijlen ontwikkelen waardoor medewerkers gestimuleerd worden talenten te benutten en uit te bouwen.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Leidinggeven of managen

 • Leidinggeven; MBO/MBE

 • Kritische succesfactoren van een leider

 • Verschillende leiderschapstijlen

 • Situationeel leidinggeven

 • Feedback geven gericht op ontwikkeling

 • Talenten herkennen en benutten

 • Toepassing in ontwikkelgesprekken, coaching gesprekken, evaluatiegesprekken, correctiegesprekken, slecht nieuws gesprekken

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De leidinggevende weet in voorkomende situaties de juiste resultaatgerichte leiderschapstijl te hanteren, waarbij willen en kunnen de uitgangspunten zijn.

 

INSPIRING LEADERSHIP

Must (Doel(en))

De kernkwaliteiten transformeren naar inspirerend en motiverend leiderschap; een breed scala aan leiderschap stijlen ontwikkelen waardoor medewerkers gestimuleerd worden talenten te benutten en uit te bouwen.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • 7 eigenschappen van effectief leiderschap

 • Van effectiviteit naar inspireren

 • Inspiratiebronnen

 • Logical levels of change

 • Authenticiteit

 • Welk beeld hebben anderen van mij?

 • Inspireren; een gave of te ontwikkelen?

 • Ratio en emotie; evenwicht?

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer is zich bewust van de kracht van inspireren en weet welk effect hiermee bereikt kan worden.

 

COACHEN VAN MEDEWERKERS

Must (Doel(en))

Het coachen ter ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Het verschil tussen coachen en leidinggeven

 • Vaardigheden voor coaching; een praktisch verandermodel

 • Het coach gesprek; ken je medewerker

 • Herkennen van alle elementen in de gesprekstructuur

 • Bewegen over de verschillende taalpatronen en drijfveren

 • (Sales) coaching on the job

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

Met de inzet van de extra vaardigheden in coaching is de coach in staat doelgericht de medewerker te coachen op het behalen van de gestelde ontwikkelingsdoelen.

 

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Must (Doel(en))

Het optimaal benutten van persoonlijke kwaliteiten en inzicht hebben en werken aan verbeterpunten

                         green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Inzicht in huidige persoonlijke effectiviteit

 • Moeten – willen

 • Keuzes maken

 • Communicatie met jezelf; communicatiemodel

 • Oorzaak – excuus gedrag

 • Succesvol (SMART) doelen stellen

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemers kent de huidige status van zijn persoonlijke effectiviteit en heeft inzicht in het vergroten van zijn/haar persoonlijke effectiviteit. De deelnemer maakt een helder doel en stappenplan waarmee het proces van verandering (vergroten persoonlijke effectiviteit) ontwikkeld wordt.

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN

Must (Doel(en))

Inzicht in het communicatie proces van jezelf en anderen en op welke wijze de communicatie beïnvloed wordt waardoor de effectiviteit vergroot wordt.

                     green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • inzicht in het communicatiemodel en de eigen communicatie

 • van excuus naar oorzaak kant,

 • opbouwen op bewust en onbewust niveau van een goede verstandhouding

 • Inzicht in taalpatronen

 • Inzicht in motivatie patronen van mensen

 • Beïnvloeding

 • opbouw van een gesprek en gesprekstechnieken

 • herkennen van en inspelen op verbale en non-verbale signalen

 • het stellen van een haalbaar doel

                     green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht in zijn/haar eigen communicatiepatroon. De deelnemer heeft geleerd de communicatie aan te passen aan de gesprekspartner waardoor de effectiviteit en de uitkomst van het gesprek het voorafgestelde resultaat oplevert

 

PROFESSIONEEL COMMUNICEREN

Must (Doel(en))

Op een overtuigende wijze in staat zijn een professionele manier van communiceren te hanteren in verschillende situaties.

                     green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Het communicatieproces

 • Saboterende overtuigingen en nuttige overtuigingen

 • Machtsbalans - gezagsbalans

 • Pijn en plezier balans; van nadeel naar voordeel bewegen.

 • De opbouw van een professioneel gesprek

 • Het omgaan met echte bezwaren

 • Situationeel communiceren

                     green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer is zich bewust van de invloed zijn/haar communicatie op de ander en heeft geleerd deze aan te passen aan de situatie en gesprekspartner waardoor een gesprek professioneel en overtuigend gevoerd kan worden.

 

ASSERTIVITEIT

Must (Doel(en))

Het ontdekken van assertief gedrag en hoe dit gedrag te gebruiken in de verschillende situatie.

                     green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Wat is assertiviteit? De assertiviteitsmeter

 • Het overbrengen van gedachten, wensen en ideeën aan anderen.

 • Het leggen van grenzen en deze kenbaar maken.

 • Omgaan met het geven en ontvangen van feedback.

 • Denkbeelden en overtuigingen die het assertief gedrag blokkeren, onderkennen en omzetten in een realistisch perspectief.

                     green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer kent zijn/haar verbeterproces t.a.v. assertief gedragen heeft de eerste aanzetten gedaan dit te verbeteren a.d.h.v. oefening tijdens rollenspellen. De deelnemer heeft een verbeterplan gemaakt.

COMMERCIE VOOR BEGINNERS

Must (Doel(en))

Het ontwikkelen en prikkelen van commercialiteit en het voeren van een commercieel gesprek.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Inzicht in het communicatieproces

 • De structuur van een verkoopgesprek

 • Vertrouwen creëren

 • Het leren van verschillende vraagtechnieken

 • het omgaan met bezwaren

 • Praktijkcases

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemers hebben een stevige commerciële prikkel ontvangen en hebben geleerd om een verkoopgesprek gesprek te voeren met de focus op een win-win situatie waardoor de omzet verhoogd wordt.

 

COMMERCIE VOOR GEVORDERDEN

Must (Doel(en))

Het voeren van een professioneel verkoopgesprek op verschillende niveaus waarbij de focus ligt op strategisch niveau.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • het communicatieproces

 • de logische niveaus van Dilts

 • de structuur van het gesprek

 • wisselen op interventie niveau

 • beïnvloeden van de taalpatronen

 • beïnvloeden van de motivatoren

 • het pareren van bezwaren

 • de prijs verkopen

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht in zijn Sales performance en heeft geleerd op om op overtuigende wijze het gesprek positief te beïnvloeden waardoor resultaten stijgen.

 

ONDERHANDELEN VOOR BEGINNERS

Must (Doel(en))

Het voeren van een onderhandelingsgesprek waarin gestuurd wordt op het te behalen doel.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • drang tot verkoop opwekken

 • de logische niveaus van Dilts

 • prijsverkopen

 • professioneel afsluiten; verschillende technieken

 • het proces van onderhandelen; 3 elementen

 • Eigenschappen van een goed onderhandelaar

 • Dilemma’s, strategie en tactiek

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht in het proces van onderhandelen en heeft de beginselen geoefend waarbij hij de basis elementen op een goed onderhandelingsgesprek te voeren kan benutten.

 

ONDERHANDELEN VOOR GEVORDERDEN

Must (Doel(en))

Het voeren van een professioneel onderhandelingsgesprek op zowel strategisch als tactisch niveau waarin het behalen van een ambitieus rendement het uitgangspunt vormt.

                       green-arrow

 Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • De meest gebruikte onderhandelingstechnieken

 • Return on Investment

 • Omgekeerd verkopen

 • Het creëren van een win-win situatie

 • Beïnvloeding en inspelen op signalen

 • Het omgaan met echte bezwaren

 • Het omgaan met spanning en emoties

 • Inzicht in overeenkomsten en verschillen

 • Schakelen van abstract niveau naar concreet niveau

                       green-arrow

 Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer creëert zijn/haar onderhandelingsruimte en is in staat in te spelen op de signalenen op strategisch en tactische niveau waardoor hij/zij in elke situatie leert schakelen.

 

TELEFONISCH (VERKOOP) AFSPRAKEN MAKEN

 Must (Doel(en))

Het verhogen van de score van afspraken voor een commercieel gesprek.

                       green-arrow

 Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Motivatie voor telefonische acquisitie

 • Communiceren door de telefoon

 • Voorbereiding

 • Hoe krijg ik de juiste persoon aan de telefoon

 • Opbouw van het telefoongesprek

 • Het leren omgaan met contactbezwaren

 • De vraagtechnieken

 • De juiste “trigger” vinden.

 • Succesvol afronden

 • Hoe verder na het telefoongesprek

 • Live”bellen.

                       green-arrow

 Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft een gefundeerde basis gelegd om succesvol

telefonisch afspraken te maken en heeft dit daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

 

SALES COACHING

Must (Doel(en))

Het gericht coachen en sturen op Sales resultaten waardoor de medewerker de resultaten ontwikkelt en verbetert.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Wat is coaching

 • De sales coach identiteit en kwaliteiten

 • Feedback geven

 • Het herkennen van talenten

 • Het herkennen van verbeterpunten

 • De opbouw van een sales coach gesprek

 • Sales coaching on the job

 • Een professionele verslaglegging

 • De follow-up

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemers hebben een prikkel gekregen om met de inzet van sales coaching effectief en geïnspireerd samen te werken aan de gestelde omzet doelen en de medewerker verder te ontwikkelen.

 

 

Trainingstraject
In een trainingstraject werkt Mindmotion met twee trainers, omdat het trainen op identiteitsniveau een intensieve aanpak vereist. Dit 2-trainerschap betekent dat zowel op bewust- als op onbewust niveau getraind wordt waardoor de effectiviteit van leerprocessen toeneemt. Uw input op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling staat centraal bij Mindmotion. De onderstaande trainingen zijn op maat ontwikkelde trainingen en dienen als indruk van de mogelijkheden.
 

Communicatie trainingen     (trainingsopzet)
• Persoonlijke effectiviteit
• Effectief communiceren
• Professioneel communiceren
• Assertiviteit

Commerciële trainingen    (trainingsopzet)
• Commercie voor beginners
• Commercie voor gevorderden
• Telefonische acquisitie
• Sales coaching
• Onderhandelen
roeiers
"The great aim of education is
not knowledge but action.”

Management trainingen en coaching     (trainingsopzet)
• Management development traject
• Leidinggeven
• Management- en team coaching
• Organisatie coaching

Branchetrainingen     (trainingsopzet)
• Trainingen voor de flexmarkt
• Trainingen voor de zorg
• Trainingen voor de farmaceutische Industrie

Overige trainingen en workshops     (trainingsopzet)
• Time management
• Omgaan met conflicten
• Omgaan met agressie
• Selectiegesprekken
• Ziekteverzuimbeleid en preventie

Meer inzicht in de programmatuur van de training vindt u bovenstaand via de pagina's 'trainingsopzet'.

Trainingsmogelijkheden
Onderstaand een impressie van de mogelijkheden bij Mindmotion.Communicatie trainingen     (trainingsopzet)
• Persoonlijke effectiviteit
• Effectief communiceren
• Professioneel communiceren
• Assertiviteit

Passie

kernwaarde: Passie

Vrijheid

kernwaarde: Vrijheid

Eenheid

kernwaarde: Eenheid